MES EP3 : Manufacturing Analytics องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

       การวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตหรือการผลิตโดยรวม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโมเดลโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน (Planning & Scheduling) ที่มีรายละเอียดมาจากแหล่งที่มาแตกต่างกัน จากนั้นการวางแผนจะถูกกำหนดและดำเนินการผลิต (Execution) และข้อมูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อคาดการณ์การผลิต (Prediction) และนำไปวางแผนต่อไป ซึ่งใช้เทคโนโลยี IIoT ในการรองรับโครงสร้างนี้ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลทั้งหมด       Analytics as a basis for optimizations   …

Continue ReadingMES EP3 : Manufacturing Analytics องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

MES EP2 : Manufacturing Execution องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

       การดำเนินการการผลิตหรือการดำเนินการทั่วไป เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโมเดลโรงงานอัจฉริยะ (Manufacturing Execution) คือเปลี่ยนการวางแผนให้เป็นการดำเนินงานจริง ซึ่งโมเดลโรงงานอัจฉริยะมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ส่วนคือ การวางแผนการผลิตจากพารามิเตอร์ที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน (Planning & Scheduling) จากนั้นการวางแผนจะถูกนำไปดำเนินการ (Execution) และข้อมูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อคาดการณ์การผลิต (Prediction) และนำไปวางแผนต่อไป ซึ่งใช้เทคโนโลยี IIoT ในการรองรับโครงสร้างนี้ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลทั้งหมด        It…

Continue ReadingMES EP2 : Manufacturing Execution องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

MES Production Activity

       ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสถานที่ทำงานของแผนกต่าง ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ของพนักงานผู้ดูแลการผลิตเป็นจุดที่มีการจัดการและควบคุมการผลิต        MES เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกพัฒนามาเพื่อกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ จุดประสงค์หลักของการพัฒนาระบบ MES คือ การได้มาซึ่งสถานะล่าสุดของข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งผลิต, เครื่องจักร, เครื่องมือ, วัตถุดิบและบุคลากรที่ใช้ในการผลิต จึงช่วยให้ผู้ควบคุมวัตถุดิบ, ผู้วางแผนการผลิต, ผู้ดูแลการส่งมอบสินค้า, ผู้ควบคุมการผลิตและแม้แต่ตัวพนักงานผลิตเอง สามารถตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงช่วยให้การจัดการผลิตอยู่ในภาวะที่ดีที่สุด      …

Continue ReadingMES Production Activity

ทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

       ปัจจุบันระบบ ERP มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมใด มีลักษณะการใช้งานเช่นไรก็ตาม ล้วนแต่เป็นระบบที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั่วองค์กร เพราะเป็นระบบที่ครอบคลุมตั้งแต่การขาย, ลูกค้าสัมพันธ์, การเงิน, จัดซื้อ, สินค้าคงคลัง, บุคคล, ควบคุมคุณภาพ และวางแผนการผลิต เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญเพราะนอกจากสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความต้องการสินค้ามากน้อยแค่ไหน และลักษณะความต้องการสินค้าเป็นอย่างไร ยังช่วยให้ทราบกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริงของสินค้า โดยนำเสนอแก่ผู้บริหารผ่านรายงานรูปแบบต่าง ๆ        แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่รวบรวมไว้ในระบบ ERP มีความถูกต้องน่าเชื่อถือแค่ไหน…

Continue Readingทำไมต้อง MES ? แล้ว MES มันดีอย่างไร?

MES EP1 : Planning & Scheduling องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”

       องค์ประกอบของโมเดลโรงงานอัจฉริยะ คือการผลิตต้องมีการวางแผน (Planning & Scheduling) ซึ่งมีรายละเอียดมาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน จากนั้นการวางแผนจะถูกกำหนดและดำเนินการผลิต (Execution) และข้อมูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อคาดการณ์การผลิต (Prediction) และนำไปวางแผนต่อไป ซึ่งใช้เทคโนโลยี IIoT ในการรองรับโครงสร้างนี้ เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลทั้งหมด       ในโรงงานอัจฉริยะ การวางแผนและกำหนดการมีความสำคัญมาก ซึ่งในการวางแผนการผลิตอย่างละเอียดนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขต่างๆ ทำให้ต้องใช้ IT Tool ที่มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นได้เท่านั้น …

Continue ReadingMES EP1 : Planning & Scheduling องค์ประกอบของโมเดล “โรงงานอัจฉริยะ”