Shop Floor Data

MES Hydra module feature

การรวบรวมข้อมูลการผลิตในโรงงานด้วย HYDRA BDE

Shop Floor Data Collection with HYDRA BDE

Downloads

Downloads | PDF , 4 MB

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ